Neues Studio Mischpult DM3

Neues Studio Mischpult Yamaha DM3